ODS_200101
จำนวนชุดข้อมูล 151 ชุดข้อมูล

ด้านประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ

จำนวน 16 ข้อมูล

หมายถึง ชุดข้อมูลสถิติประชากรมนุษย์ที่เกี่ยวกับขนาดโครงสร้าง การกระจายตัวและการเปลี่ยนแปลงประชากรได้แก่ การเกิด การตาย และการย้ายถิ่น รวมถึงสาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงประชากร

ด้านแรงงาน

จำนวน 6 ข้อมูล

หมายถึง ชุดข้อมูลสถิติด้านกําลังแรงงาน/อุปทานของแรงงาน เช่น ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน และไม่อยู่ในกำลังแรงงาน ข้อมูลความต้องการในตลาดแรงงาน/อุปสงค์ของแรงงานและการส่งเสริมการมีงานทํา ข้อมูลการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน ข้อมูลการคุ้มครองและสวัสดิการแรงงาน ข้อมูลการประกันสังคม เป็นต้น

ด้านการศึกษา

จำนวน 5 ข้อมูล

หมายถึง ชุดข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลประชากรวัยเรียน อายุเข้าเรียน(ตามเกณฑ์) ผู้เรียน ผู้เข้าใหม่ ผู้สําเร็จการศึกษา ผู้สอน สถานศึกษา ดัชนีทางการศึกษา งบประมาณทางการศึกษา การส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับใช้วิเคราะห์สภาวการณ์การศึกษาในประเทศไทย และเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการศึกษาต่อไป

ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

จำนวน 2 ข้อมูล

หมายถึง ชุดข้อมูลสถิติด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพสังคมไทยเกี่ยวกับพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนไทยในปัจจุบัน สําหรับนําไปใช้ในการติดตามและประเมินสถานการณ์และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต

ด้านสุขภาพ

จำนวน 5 ข้อมูล

หมายถึง ชุดข้อมูลสถิติด้านสถานะสุขภาพของประชากร ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพของประชากร ประกอบด้วย การเกิด (Birth) การตาย (Mortality) การเจ็บปวย (Morbidity) และอายุคาดหมายเฉลี่ย (Life expectancy) สามารถนำข้อมูลไปประกอบการประเมินสถานการณ์และสะท้อนปัญหาที่แท้จริงต่อไปได้

ด้านสวัสดิการสังคม

จำนวน 2 ข้อมูล

หมายถึง ชุดข้อมูลสถิติด้านสวัสดิการสังคม ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนาและการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจําเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การทํางาน การมีรายได้ และการมีสวัสดิการ แรงงาน นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป

ด้านหญิงและชาย

จำนวน 3 ข้อมูล

หมายถึง ชุดข้อมูลสถิติหญิงและชาย ที่สามารถนำไปใช้ในการบ่งชี้สถานการณ์ความแตกต่างของหญิงและชายในแง่มุมต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายเสริมสร้างความเสมอภาค และการสร้างความเป็นธรรมในสังคม และการไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศ เป็นต้น

ด้านรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

จำนวน 6 ข้อมูล

หมายถึง ชุดข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน เป็นข้อมูลพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่มีความสําคัญต่อการศึกษาเรื่องความยากจน การกระจายรายได้ หนี้สินของครัวเรือน การออมของครัวเรือน รวมทั้งการจัดทําดัชนีราคาผู้บริโภค เป็นต้น

ด้านยุติธรรมความมั่นคงการเมืองและการปกครอง

จำนวน 7 ข้อมูล

หมายถึง ชุดข้อมูลสถิติด้านการเมืองและการปกครอง ครอบคลุมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม และการดํารงตำแหน่ง ทางการเมือง และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเขตการปกครอง หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการสร้างนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นต้น

ด้านบัญชีประชาชาติ

จำนวน 2 ข้อมูล

หมายถึง ชุดข้อมูลบัญชีประชาชาติ ที่สามารถแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของธุรกรรมทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ เช่น การผลิต การบริโภค การลงทุน รายได้และการออมของประเทศ โดยข้อมูลดังกล่าวจะประกอบด้วยบัญชีต่างๆ ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งที่เป็นอนุกรมเวลา (Time series) และภาคตัดขวาง (Cross section) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงแต่ละรอบบัญชี

ด้านเกษตร และประมง

จำนวน 7 ข้อมูล

หมายถึง ชุดข้อมูลสถิติการสนับสนุนภาคการเกษตรที่มีต่อเศรษฐกิจ ครัวเรือนเกษตรกร สถานประกอบการภาคการเกษตร การผลิตพืช การผลิตสัตว์ สุขภาพสัตว์ การแปรรูปสินค้าเกษตร การใช้ประโยชน์ที่ดิน เครื่องมือทางการเกษตร ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน การส่งออกและนําเข้า สินค้าเกษตร การสนับสนุนภาคการประมง การประกอบการภาคการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น

ด้านอุตสาหกรรม

จำนวน 2 ข้อมูล

หมายถึง ชุดข้อมูลสถิติด้านอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจทางการค้า/การบริการ และสารสนเทศโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบการ ที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับภาครัฐ และเอกชนในการนำไปกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทั้งในระดับประเทศ และระดับจังหวัด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าโลกต่อไป

ด้านพลังงาน

จำนวน 1 ข้อมูล

หมายถึง ชุดข้อมูลสถิติพลังงาน ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์พลังงาน การบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์พลังงาน การผลิตพลังงาน การใช้พลังงาน การนําเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์พลังงาน พลังงานและสิ่งแวดล้อม มูลค่าพลังงาน เป็นต้น สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์สร้างนโยบายการจัดการโครงสร้างเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ด้านการค้าและราคา

จำนวน 3 ข้อมูล

หมายถึง ชุดข้อมูลสถิติด้านการค้าและราคา สถิติการค้าระหว่างประเทศ ดุลการค้า มูลค่านําเข้า ส่งออก ของไทยกับประเทศคู่ค้า สถิติราคา และข้อมูลสถิติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทําการค้า เช่น การจดทะเบียนธุรกิจ สถิติการจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า เป็นต้น (ทั้งนี้สถิติที่อยู่ในผังสถิติการค้าและราคา จะเป็นสถิติที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นไม่นับรวมสถิติของต่างประเทศ)

ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

จำนวน 4 ข้อมูล

หมายถึง ชุดข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการขนส่ง ข้อมูลยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ข้อมูลสินค้าและผู้โดยสารของทุกภาคการขนส่งของประเทศ รวมถึงข้อมูลใบอนุญาต รายละเอียดด้านจํานวน ชนิดสินค้าและ ผู้โดยสาร จุดต้นทาง ปลายทาง ในแต่ละภาคการขนส่ง ข้อมูลต้นทุนด้านการขนส่งทั้งต้นทุนใน การปฏิบัติการและบริหารของผู้ประกอบการ รวมถึงข้อมูลผู้บริโภค ข้อมูลด้านอัตราค่าบริการในการขนส่ง อัตราค่าธรรมเนียม การใช้บริการด้านการขนส่งและคมนาคม เป็นต้น

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จำนวน 2 ข้อมูล

หมายถึง ชุดข้อมูลสถิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรคมนาคม และสื่อสารมวลชน โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน ICT, โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ,การมีอุปกรณ์ ICT และการเข้าถึงบริการ ICT,การใช้คอมพิวเตอร์,การใช้อินเทอรเน็ต,การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่,การใช้ Website,ทรัพยากรมนุษยด้าน ICT,ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ICT,มูลค่าผลผลิตในอุตสาหกรรม ICT,ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,e-Payment,e-Filing&e-Reporting เป็นต้น

ด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา

จำนวน 13 ข้อมูล

หมายถึง ชุดข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวและกีฬา เช่น ข้อมูลดุลการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ธุรกิจสถานพักแรม ข้อมูลนันทนาการ การเล่นกีฬา และการออกกําลังกาย บุคลากรด้านการกีฬา เป็นต้น โดยสามารถใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ด้านการทองเที่ยวและกีฬา

ด้านการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย

จำนวน 2 ข้อมูล

หมายถึง ชุดข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการธนาคาร ทั้งในมิติของตลาดที่เกิดธุรกรรม และสถาบันการเงิน ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการประกันภัย การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย และตัวแทนนายหน้า สถิติเกี่ยวกับระบบการชําระเงิน ดัชนีและเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องภาคการเงิน เป็นต้น ซึ่งสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างระบบการเงินของประเทศ ประเมินความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นกับภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้

ด้านการคลัง

จำนวน 3 ข้อมูล

หมายถึง ชุดข้อมูลสถิติด้านการคลัง ประกอบด้วยข้อมูลทางการคลังในด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการคลังรัฐบาล (ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล โครงสร้างงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ดุลการคลัง และหนี้สาธารณะคงค้าง) ข้อมูลการคลังรัฐวิสาหกิจ (งบดุล งบกําไรขาดทุน รายได้นําส่งคลัง เงินอุดหนุน และงบลงทุนของ รัฐวิสาหกิจ) และข้อมูลการคลังท้องถิ่น (รายได้รายจ่าย และดุลการคลัง ของ อปท.) เป็นต้น

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

จำนวน 3 ข้อมูล

หมายถึง ชุดข้อมูลสถิติที่เป็นแนวคิดของกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการวิจัยและพัฒนา การศึกษาและฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมถึงทรัพยากรที่ใช้ไปในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานเขียนด้านวิทยาศาสตร์การค้าผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูง และสิ่งพิมพ์โฆษณาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวน 11 ข้อมูล

หมายถึง ชุดข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงภัยธรรมชาติและอุบัติภัย และสถิติเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ไม่รวม สถิติเกี่ยวกับปิโตรเลียมและก๊าซ ซึ่งจัดอยู่ในด้านพลังงาน และไม่รวมสถิติเกี่ยวกับการประมง และการจับสัตว์น้ำจืด ซึ่งจัดอยู่ในด้านเกษตรและประมง

ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List)

จำนวน 46 ข้อมูล

หมายถึง การกำหนดรหัสของข้อมูล ตามมาตรฐานกลางของกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้สำหรับการบูรณาการและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ