ข้อกำหนดและเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของกระทรวงมหาดไทย (MOI Open Government License)

 

กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนการปฏิรูปประเทศไทย โดยการสร้างความโปร่งใสและสร้างการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น จึงดำเนินโครงการนำร่องในการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐแบบเปิด (Open Government Data) และเปิดกว้างให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ภายใต้ Domain Name ชื่อ “edw-opendata.moi.go.th” เพื่อประโยชน์ในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐได้ง่าย ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้โดยสะดวก และสามารถนำข้อมูลไปพัฒนานวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ของประเทศ ผู้ประสงค์ใช้ข้อมูลสามารถเข้าใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้ ภายใต้การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของ กระทรวงมหาดไทย (MOI Open Government License) ดังต่อไปนี้

คำนิยามศัพท์
การอนุญาต  หมายถึง การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของกระทรวงมหาดไทย (MOI Open Government License) ซึ่งวางข้อกำหนดและเงื่อนไขขั้นต่ำบางประการที่ผู้ใช้ข้อมูลจะต้องยอมรับก่อนการเข้าใช้ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใต้ Domain Name ชื่อ “edw-opendata.moi.go.th”
ข้อมูล  หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่มีลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดของผู้อนุญาต ซึ่งได้แก่ ผลงาน เนื้อหา source code และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งทางวรรณกรรมและทางศิลปะกรรม ฯลฯ และเป็นข้อมูลสารสนเทศหรือข้อมูลที่ถูกจัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้อนุญาตได้อนุญาตให้ผู้ให้บริการข้อมูลนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ภายใต้ Domain Name ชื่อ “edw-opendata.moi.go.th” และอนุญาตให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใช้ข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการอนุญาต เว้นแต่ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่มีกฎหมายกำหนดมิให้มีการเปิดเผย
ผู้ให้บริการข้อมูล   หมายถึง บุคลากร เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานใดที่กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูล
ผู้อนุญาต  หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ทรงสิทธิ หรือผู้มีสิทธิในข้อมูล และอนุญาตให้ผู้ให้บริการข้อมูลนำข้อมูลดังกล่าวขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใต้ Domain Name ชื่อ “edw-opendata.moi.go.th” และอนุญาตให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใช้ข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการอนุญาต
ผู้ใช้ข้อมูล  หมายถึง บุคคล รวมถึงคณะบุคคล นิติบุคคล หน่วยงาน และองค์กรใดก็ตามที่เข้าใช้ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใต้ Domain Name ชื่อ “edw-opendata.moi.go.th” และใช้ข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการอนุญาต
การใช้ข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้ข้อมูล และภายใต้การยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการอนุญาต

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาต
อนุญาตอนุญาตให้ผู้ให้บริการข้อมูลนำข้อมูลของผู้อนุญาตขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใต้ Domain Name ชื่อ “edw-opendata.moi.go.th” และอนุญาตให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใช้สิทธิ (Non Exclusive License) ในข้อมูลดังกล่าวได้ ภายใต้การยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาต โดยไม่จำกัดพื้นที่และไม่จำกัดเวลาในการใช้ข้อมูล ไม่ต้องขออนุญาตใช้สิทธิ และไม่ต้องเสียค่าตอบแทนการใช้สิทธิแต่อย่างใด โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ จะไม่เป็นอุปสรรคหรือข้อจำกัดต่อเสรีภาพในการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ข้อมูลทั้งสิ้น

สิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้ข้อมูล
1. คัดลอก เผยแพร่ แจกจ่าย และส่งข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย
2. ปรับใช้ข้อมูล โดยวิธีการหรือรูปแบบใด ๆ ซึ่งไม่เป็นการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระของข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย
3. ใช้ประโยชน์ในข้อมูล ซึ่งรวมถึง การรวมข้อมูลเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ หรือการนำข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หรือแอปพลิเคชันของผู้ใช้ข้อมูล ในเชิงสาธารณะประโยชน์ หรือในเชิงพาณิชย์เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายในการนำข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้ข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลต้องอ้างอิงถึงผู้อนุญาต โดยใส่ข้อความเฉพาะของผู้ให้บริการข้อมูลที่ระบุถึงผู้อนุญาต พร้อมทั้งสร้างช่องทางเชื่อมโยงถึงการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของกระทรวงมหาดไทย (MOI Open Government License) นี้ด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าข้อมูลนั้นไม่ได้ระบุถึงผู้อนุญาต หรือเป็นข้อมูลที่เกิดจากการรวบรวมข้อมูลมาจากผู้อนุญาตที่หลากหลาย ให้ผู้ใช้ข้อมูลใช้รูปแบบการอ้างอิงโดยใช้ข้อความดังนี้
“สิทธิการใช้ข้อมูล ภายใต้การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของกระทรวงมหาดไทย (MOI Open Government License) จาก “edw-opendata.moi.go.th”” โดยข้อกำหนดการอ้างอิงถึงผู้อนุญาต ดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่เป็นสาระสำคัญของสัญญาอนุญาตนี้ หากผู้ใช้ข้อมูลไม่ปฏิบัติตาม ถือว่าการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลตามสัญญาอนุญาตนี้ สิ้นสุดลงทันทีโดยอัตโนมัติ

ข้อยกเว้น
การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลตามสัญญาอนุญาตนี้ ไม่ครอบคลุมถึง
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในเนื้อหาข้อมูล
2. ข้อมูลที่ไม่ได้เผยแพร่โดยผู้ให้บริการข้อมูล หรือด้วยความยินยอมของผู้ให้บริการข้อมูล หรือข้อมูลที่ไม่เผยแพร่ให้เข้าถึงภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) หรือภายใต้กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น
3. โลโก้หรือตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานของรัฐหรือของผู้ให้บริการข้อมูล และตราแผ่นดิน ยกเว้นกรณีที่โลโก้และตราดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารหรือชุดข้อมูล
4. เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางทหาร
5. สิทธิของบุคคลอื่น องค์กร หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งผู้ให้บริการข้อมูลไม่มีอำนาจที่จะอนุญาต
6. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า ฯลฯ
7. เอกสารแสดงตัวตน ได้แก่ หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน ฯลฯ

ไม่รับรอง
การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภายใต้สัญญาอนุญาตนี้ ไม่ถือเป็นการให้ใช้สิทธิในข้อมูลลักษณะที่แสดงถึงสถานะอย่างเป็นทางการใด ๆ ระหว่างผู้ให้บริการข้อมูลและผู้รับข้อมูล และไม่ถือว่าผู้ให้บริการข้อมูลรับรองผู้ใช้ข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ข้อมูลแต่อย่างใด

ไม่รับประกัน
ข้อมูลที่ผู้ให้บริการข้อมูลอนุญาตให้ผู้ใช้ข้อมูลใช้เป็นข้อมูลดิบ ที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติอยู่ในสภาพเดิม โดยผู้ให้บริการข้อมูลไม่ได้ให้การรับรองในข้อมูล และไม่ถือว่าผู้ให้บริการข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูลมีความผูกพันเป็นตัวแทนหรือหุ้นส่วนระหว่างกัน ตลอดจนผู้ให้บริการข้อมูลไม่รับประกันและไม่ต้องรับผิดชอบในการใช้ข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าภายใต้ข้อบังคับหรือกฎหมายใด ผู้ให้บริการข้อมูลไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด และความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล ตลอดจนไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานข้อมูลของผู้ใช้ข้อมูล ของกระทรวงมหาดไทย (MOI Open Government License) จาก “edw-opendata.moi.go.th” และผู้ให้บริการข้อมูล ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับชั่วคราวหรือยกเลิกการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ หรือการยกเลิกการให้บริการเว็บไซต์ ภายใต้ Domain Name ชื่อ “edw-opendata.moi.go.th” หรือยกเลิกการให้ข้อมูลต่อไปไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบใด ๆ แก่ กระทรวงมหาดไทย และผู้ให้บริการข้อมูล

กฎหมายที่ใช้บังคับ
การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิด (MOI Open Govern ment License) ของกระทรวงมหาดไทยนี้ อยู่ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และอยู่ภายใต้อำนาจในการตัดสินคดีของศาลไทย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
· พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
· พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
· พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ปรากฏเป็นข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของกระทรวงมหาดไทย (MOI Open Government License) หรือไม่ สามารถพิจารณาหรือดำเนินการได้ ดังนี้
1. ข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของกระทรวงมหาดไทย (MOI Open Government License) เป็นข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใต้ Domain Name ชื่อ “edw-opendata.moi.go.th” เท่านั้น
2. ติดต่อผู้ให้บริการข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย