Domain name : https://edw-opendata.moi.go.th/services/api/

จำนวนชุดข้อมูลแบบ API :
151 รายการ

No. กลุ่มข้อมูล ชื่อชุดข้อมูล หน่วยงานเจ้าของข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูล Method API URL รายละเอียด
1 ด้านประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ จำนวนประชากรกลางปี จำแนกตามเพศ ภาค และจังหวัด (จากกระทรวงสาธารณสุข) พ.ศ. 2552 - 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_POPULATION_MID_YEAR
2 ด้านประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ จำนวนผู้สูงอายุ จากการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย จำแนกตามเพศ ภาค และจังหวัด พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_POPULATION_ELDERLY_SURVEY
3 ด้านประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ จำนวนผู้สูงอายุ จากการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ จังหวัด และภาค พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_POPULATION_ELDERLY_SURVEY_BY_GENDER
4 ด้านประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ จำนวนครัวเรือน จำแนกตามประเภทของครัวเรือน จังหวัด พ.ศ. 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_POPULATION_HOUSEHOLD
5 ด้านประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ จำนวนและสัดส่วนประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามกลุ่มอายุ (วัยเด็ก วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) และเพศ พ.ศ. 2553 - 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_POPULATION_AGE_GROUP
6 ด้านประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ จำนวนประชากร ประชากรสูงอายุ จากการการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย จำแนกตามเพศ รายจังหวัด และภาค พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_POPULATION_AND_ELDERLY
7 ด้านประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ จำนวนประชากร จากการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร จำแนกตามสถานภาพการย้ายถิ่น หมวดอายุ เพศ ภาค และจังหวัด พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_POPULATION_MIGRATION_SURVEY
8 ด้านประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ จำนวนประชากร จากการสำมะโนประชากรและเคหะ จำแนกตามเพศ ภาค จังหวัด และเขตการปกครอง พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_POPULATION_HOUSING_CENSU
9 ด้านประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ จำนวนการเกิดจากการทะเบียน จำแนกตามเพศ ภาค และจังหวัด สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_POPULATION_BIRTHS_FROM_REGISTRATION
10 ด้านประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ จำนวนการตายจากการทะเบียน จำแนกตามเพศ ภาค และจังหวัด สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_POPULATION_DEATHS_FROM_REGISTRATION
11 ด้านประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สถิติการจดทะเบียนสมรส จำแนกตามภาค จังหวัด พ.ศ. 2553 - 2562 กรมการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_POPULATION_MARRIAGE
12 ด้านประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สถิติการจดทะเบียนหย่า จำแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2553 - 2562 กรมการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_POPULATION_DIVORCE
13 ด้านประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ จำนวนประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามอายุ เพศ และจังหวัด พ.ศ. 2562 กรมการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_POPULATION_GENDER_AGE
14 ด้านประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ จำนวนประชากร จากการทะเบียน ชาย หญิง เนื้อที่ ความหนาแน่น และบ้าน จำแนกเป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2550-2560 กรมการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_POPULATION_REGISTRATION
15 ด้านประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ จำนวนการย้ายเข้าทะเบียนบ้าน จากการทะเบียน จำแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2551 - 2561 กรมการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_POPULATION_REGISTERED_IN
16 ด้านประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ จำนวนการย้ายออกทะเบียนบ้าน จากการทะเบียน จำแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2551 - 2561 กรมการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_POPULATION_REGISTERED_OUT
17 ด้านแรงงาน จำนวนผู้มีงานทำ ที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ เป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2554- 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_LABOUR_FORMAL_AND_INFORMAL_EMPLOYMENT
18 ด้านแรงงาน อัตราการว่างงานเป็นรายไตรมาส สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_LABOUR_UNEMPLOYMENT_RATE
19 ด้านแรงงาน อัตราการมีงานทำเป็นรายไตรมาส สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_LABOUR_EMPLOYMENT_RATE
20 ด้านแรงงาน จำนวนประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ เป็นรายจังหวัด สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_LABOUR_LABOUR_FORCE_STATUS
21 ด้านแรงงาน จำนวนคนต่างด้าวที่ยื่นคำขอ จำแนกตามการได้รับอนุญาตให้ทำงาน ภาค และจังหวัด สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_LABOUR_ALIENS_RECEIVED_WORK_PERMITS
22 ด้านแรงงาน จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือ รายจังหวัด สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_LABOUR_MIGRANTS_GRANTED_WORK_PERMITS
23 ด้านการศึกษา จำนวนสถานศึกษานอกระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_EDUCATION_NON_FORMAL_SCHOOL_SYSTEM
24 ด้านการศึกษา จำนวนสถานศึกษาในระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_EDUCATION_FORMAL_SCHOOL_SYSTEM
25 ด้านการศึกษา จำนวนครูอาจารย์ ในระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_EDUCATION_TEACHERS_IN_FORMAL_SCHOOL_SYSTEM
26 ด้านการศึกษา จำนวนนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ในระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_EDUCATION_HIGHER_EDUCATION_STUDENTS_IN_FORMAL_SCHOOL_SYSTEM
27 ด้านการศึกษา จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษานอกระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_EDUCATION_STUDENTS_IN_NON_FORMAL_SCHOOL_SYSTEM
28 ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จำนวนวัด จำแนกตามนิกาย เป็นรายภาค และจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_RELIGION_NUMBER_OF_TEMPLES
29 ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จำนวนพระภิกษุ สามเณร ในศาสนาพุทธ จำแนกเป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2552 - 2561 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_RELIGION_NUMBER_OF_MONKS_AND_NOVICES
30 ด้านสุขภาพ จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมด และการเกิดมีชีพในโรงพยาบาลของรัฐ จำแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2552 - 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_HEALTH_LIVEBIRTHS
31 ด้านสุขภาพ จำนวนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขบางประเภท จำแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2557 - 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_HEALTH_MEDICAL_PERSONAL
32 ด้านสุขภาพ จำนวนสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และจำนวนเตียง จำแนกเป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2557 - 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_HEALTH_HOSPITAL_AND_BED
33 ด้านสุขภาพ จำนวนการตายทั้งหมด และการตายในโรงพยาบาล จำแนกเป็นรายภาค และ จังหวัด พ.ศ. 2552 - 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_HEALTH_DEATHS
34 ด้านสุขภาพ จำนวนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา จำแนกตามประเภท ภาค และจังหวัด พ.ศ. 2552 - 2561 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_HEALTH_NUMBER_OF_PHARMACEUTIAL_LICENCES
35 ด้านสวัสดิการสังคม สถิติกองทุนประกันสังคม จำแนกเป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2552 - 2561 สำนักงานประกันสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_SOCIAL_WELFARE_SECURITY_FUND
36 ด้านสวัสดิการสังคม ข้อมูลศูนย์พักพิงรายจังหวัด จากระบบข้อมูลสาธารณภัยระดับจังหวัด (ปภ.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_DPM_SHELTER_LIST_BY_PROVINCE
37 ด้านหญิงและชาย ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ ปีการศึกษา 2552 - 2559 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_GENDER_AVERAGE_YEARS_OF_SCHOOLING
38 ด้านหญิงและชาย ร้อยละของประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่อ่านออกและเขียนได้ จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2556 และ 2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_GENDER_PERCENTAGE_OF_6YEARS_READANDWRITE
39 ด้านหญิงและชาย สัดส่วนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จำแนกตามภาคและพื้นที่ ปี พ.ศ. 2531 - 2558 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_GENDER_HEAD_COUNT_INDEX_EXPENDITURE
40 ด้านรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน จำนวนครัวเรือน จำแนกตามภาคและจังหวัด พ.ศ. 2553 - 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_REVENUE_NUMBER_OF_HOUSEHOLD
41 ด้านรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน เป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2545 - 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_REVENUE_AVERAGE_MONTHLY_INCOME
42 ด้านรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน เป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2552 - 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_REVENUE_AVERAGE_MONTHLY_EXPENDITURE
43 ด้านรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน เส้นความยากจน (ด้านรายจ่าย) จำแนกเป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2552 - 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_REVENUE_EXPENDITURE_POVERTY_LINE
44 ด้านรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สัดส่วนคนจน (ด้านรายจ่าย) จำแนกเป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2552 - 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_REVENUE_EXPENDITURE_POVERTY_INDEX
45 ด้านรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน จำนวนคนจน (ด้านรายจ่าย) จำแนกเป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2552 - 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_REVENUE_EXPENDITURE_NUMBER_OF_POOR
46 ด้านยุติธรรมความมั่นคงการเมืองและการปกครอง สถิติการจับกุมกลุ่มคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จำแนกตามประเภทคดี เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2550 - 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_JUSTICE_CRIME_GOVERNMENT_LOSS
47 ด้านยุติธรรมความมั่นคงการเมืองและการปกครอง สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ จำแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้ง เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2550 - 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_JUSTICE_REPORTED_AND_ARRESTED_FOR_VIOLENT_CRIME
48 ด้านยุติธรรมความมั่นคงการเมืองและการปกครอง สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย จำแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้ง เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2550 - 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_JUSTICE_REPORTED_AND_ARRESTED_FOR_LIFE_CRIME
49 ด้านยุติธรรมความมั่นคงการเมืองและการปกครอง สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจ จำแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้ง เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2550 - 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_JUSTICE_REPORTED_AND_ARRESTED_FOR_CRIMINAL_CRIME
50 ด้านยุติธรรมความมั่นคงการเมืองและการปกครอง จำนวนคดียาเสพติด จำแนกตามชนิดยาเสพติด เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2552 - 2561 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_JUSTICE_DRUG_CASES
51 ด้านยุติธรรมความมั่นคงการเมืองและการปกครอง น้ำหนักของกลางยาเสพติด จำแนกตามชนิดยาเสพติด เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2552 - 2561 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_JUSTICE_WEIGHT_OF_DRUG
52 ด้านยุติธรรมความมั่นคงการเมืองและการปกครอง จำนวนผู้ต้องหา จำแนกตามชนิดยาเสพติด เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2552 - 2561 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_JUSTICE_OFFENDERS
53 ด้านบัญชีประชาชาติ ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด ตามราคาประจำปี พ.ศ. 2551 - 2560 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_NATIONAL_ACCOUNTS_GPP_AT_CURRENT_MARKET_PRICES
54 ด้านบัญชีประชาชาติ ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545) พ.ศ. 2551 - 2560 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_NATIONAL_ACCOUNTS_GPP_CHAIN_VOLUME
55 ด้านเกษตร และประมง จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จำแนกรายจังหวัด พ.ศ. 2557 - 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_AGRICULTURE_FARM_HOUSEHOLDS_REGISTERED
56 ด้านเกษตร และประมง การปลูกสับปะรดโรงงาน: เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ พ.ศ. 2553 - 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_CROP_PRODUCTION_PINEAPPLE
57 ด้านเกษตร และประมง สถิติการใช้ที่ดิน จำแนกเป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2551 - 2560 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_AGRICULTURE_LAND_UTILIZATION
58 ด้านเกษตร และประมง การปลูกมันสำปะหลังโรงงาน: เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ พ.ศ. 2554 - 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_CROP_PRODUCTION_CASSAVA
59 ด้านเกษตร และประมง การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์: เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ พ.ศ. 2554 - 2560 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_CROP_PRODUCTION_MAIZE
60 ด้านเกษตร และประมง การปลูกข้าวนาปี เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ พ.ศ. 2553 - 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_CROP_PRODUCTION_MAJOR_RICE
61 ด้านเกษตร และประมง การปลูกข้าวนาปรัง เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ พ.ศ. 2554 - 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_CROP_PRODUCTION_SECOND_RICE
62 ด้านอุตสาหกรรม สถิติโรงงานอุตสาหกรรม ที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่ (ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535) พ.ศ. 2553 - 2562 กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_INDUSTRY_FACTORIES_OPERATION_PERMITTED_AND_NEW_REGISTRATION
63 ด้านอุตสาหกรรม สถิติโรงงานอุตสาหกรรม ที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) พ.ศ. 2553 - 2562 กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_INDUSTRY_FACTORIES_OPERATION_PERMITTED
64 ด้านพลังงาน ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้า จำแนกตามชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง ภาค และจังหวัด พ.ศ. 2552 - 2561 กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_ENERGY_SALES_ENERGY
65 ด้านการค้าและราคา มูลค่าสินค้าขาเข้า และขาออก พ.ศ. 2541 - 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_VALUE_OF_IMPORT_AND_EXPORT
66 ด้านการค้าและราคา มูลค่าการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน รายสินค้า - นำเข้า พ.ศ. 2562 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_TRADE_DFT_BORDER_TRADE_IMPORT
67 ด้านการค้าและราคา มูลค่าการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน รายสินค้า - ส่งออก พ.ศ. 2562 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_TRADE_DFT_BORDER_TRADE_EXPORT
68 ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ การขนส่งทางน้ำระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2552 - 2561 การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมการกงสุล POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_TRANSPORTATION_INTERNATIONAL_WATERWAY_TRANSPORTATION
69 ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ จำนวนรถยนต์ใช้ทางพิเศษ และรายได้จากการเก็บค่าผ่านทาง จำแนกตามด่านเก็บค่าผ่านทาง ปีงบประมาณ 2551 - 25 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมการกงสุล POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_TRANSPORTATION_NUMBER_OF_VEHICLES_USING_EXPRESSWAY
70 ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ สถิติการขนส่งทางอากาศ จำแนกตามท่าอากาศยาน(ระหว่างประเทศ) ปีงบประมาณ 2552 - 2562 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_TRANSPORTATION_STATISTICS_OF_AIR_TRANSPORTATION
71 ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ต้นทุนโลจิสติกส์ และสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ ต่อ ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2560 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_TRANSPORTATION_LOGISTIC_COST
72 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำแนกตามภาค จังหวัด พ.ศ. 2552 - 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_ICT_NUMBER_OF_HOUSEHOLDS_HAVING_ICT_DEVICE
73 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนและร้อยละของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จำแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2552 - 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_ICT_NUMBER_OF_HOUSEHOLD_HAVING_ACCESS_TO_INTERNET
74 ด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย จำแนกตามสัญชาติและทางสัญจร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการกงสุล POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_TOURISM_INTERNATIONAL_TOURISTS_BY_MODE_OF_TRANSPORT
75 ด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย จำแนกตามอาชีพ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_TOURISM_INTERNATIONAL_TOURISTS_BY_OCCUPATION
76 ด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย จำแนกตามการจัดการเดินทาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_TOURISM_INTERNATIONAL_TOURISTS_BY_TRAVEL_ARRANGEMENT
77 ด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย จำแนกตามเพศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_TOURISM_INTERNATIONAL_TOURISTS_BY_GENDER
78 ด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย จำแนกตามความถี่ในการเดินทา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_TOURISM_INTERNATIONAL_TOURISTS_BY_FREQUENCY
79 ด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา ระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย จำแนกตามประเทศถิ่นที่อยู่ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_TOURISM_LENGTH_OF_STAY_BY_COUNTRY
80 ด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย จำแนกตามประเทศถิ่นที่อยู่ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_TOURISM_INTERNATIONAL_TOURISTS_BY_COUNTRY
81 ด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย จำแนกตามกลุ่มอายุ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_TOURISM_INTERNATIONAL_TOURISTS_BY_AGE_GROUP
82 ด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย จำแนกตามที่พักแรม สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_TOURISM_INTERNATIONAL_TOURISTS_BY_ACCOMMODATION
83 ด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_TOURISM_INTERNATIONAL_TOURISTS_BY_PURPOSE_OF_VISIT
84 ด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา รายได้การท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย จำแนกตามประเทศถิ่นที่อยู่ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_TOURISM_RECEIPTS_FROM_TOURIST_BY_COUNTRY
85 ด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย จำแนกตามรายการค่าใช้จ่าย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_TOURISM_INTERNATIONAL_TOURISTS_BY_EXPENDITURE
86 ด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา จำนวนนักท่องเที่ยว ระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ย ค่าใช้จ่ายต่อคนโดยเฉลี่ย และรายได้การท่องเที่ยวจากนักท่องเ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_TOURISM_STATISTICS_OF_INTERNATIONAL_TOURISTS_BY_COUNTRY
87 ด้านการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย สถิติการรับประกันชีวิต จำแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2552 - 2561 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_FINANCE_LIFE_INSURANCE
88 ด้านการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย จำนวนเงินให้สินเชื่อคงเหลือของธนาคารออมสิน จำแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2552 - 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_FINANCE_ADVANCES_OF_GSB
89 ด้านการคลัง ประมาณการรายได้ จำแนกตามหน่วยงานที่จัดเก็บ ปีงบประมาณ 2554 - 2563 สำนักงบประมาณ กรมการกงสุล POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_FISCAL_REVENUE_ESTIMATE_BY_DEPARTMENT
90 ด้านการคลัง งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจตามระบบ Government Finance Statistics (GFS) ปีงบประมาณ 2553 - สำนักงบประมาณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_FISCAL_BUDGET_BY_ECONOMIC_GFS_CLASSIFICATION
91 ด้านการคลัง หนี้เงินกู้ในประเทศคงค้าง จำแนกตามประเภทเงินกู้ ปีงบประมาณ 2558 - 2562 สำนักงบประมาณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_FISCAL_DOMESTIC_DEBT
92 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวนการยื่นคำขอสิทธิบัตร จำแนกตามประเทศ พ.ศ. 2552 - 2561 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมการกงสุล POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_SCIENCE_NUMBER_OF_PATENT_APPLICATIONS_BY_COUNTRY
93 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวนการจดสิทธิบัตร พ.ศ. 2552 - 2561 กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_SCIENCE_NUMBER_OF_GRANTED_PATENT
94 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวนการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ และการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2552 - 2561 กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_SCIENCE_NUMBER_OF_GRNTED_PATENTS_FOR_DESIGNS_AND_INVENTIONS
95 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลรายงานสาธารณภัย ย้อนหลัง 7 วัน (ปภ.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_DPM_DISASTER
96 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลพิกัด ที่ตั้ง สถานีโทรมาตร สนทช. (ปภ.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_DPM_RID_STATION
97 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับการปกป้อง รายจังหวัด จากระบบข้อมูลสาธารณภัยระดับจังหวัด (ปภ.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_DPM_PROTECTION_PLACE_BY_PROVINCE
98 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลการประกาศพื้นที่เฝ้าระวัง จากศูนย์อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_DPM_STATUS_ALERT_BY_PROVINCE
99 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลเขื่อนย้อนหลัง 7 วัน (ปภ.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_DPM_DAM_PREVIOUS_7DAYS
100 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื้อที่ป่าชายเลน จำแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2522 - 2559 กรมป่าไม้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_ENVIRONMENT_MANGROVE_AREA
101 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื้อที่ จำแนกเป็นรายภาค และจังหวัด ปี พ.ศ. 2552 - 2561 กรมการปกครอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_ENVIRONMENT_LAND_AREA
102 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลตรวจวัดจากระบบโทรมาตรของ สนทช. ประกอบไปด้วย อุณหภูมิ, ปริมาณน้ำฝน, ระดับน้ำ และกระแสลม ล่าสุด (ปภ.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_DPM_RID_STATION_TEMP
103 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลอุณหภูมิ จากสถานีอุตุนิยมวิทยา (ปภ.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_DPM_TEMP
104 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลปริมาณน้ำฝน จากสถานีอุตุนิยมวิทยา ย้อนหลัง 24 ชม. (ปภ.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_DPM_RAIN_24H
105 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลลุ่มน้ำหลัก และลุ่มน้ำย่อย จากกรมชลประทาน (ปภ.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/V_ODS_DPM_BASIN_OF_RIVER
106 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลประเภทโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_FACTORY_TYPE
107 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลรหัสไปรษณีย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_POSTCODE
108 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลเชื้อชาติ กรมการปกครอง กรมการปกครอง POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_ORIGIN
109 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลศาสนา กรมการปกครอง กรมการปกครอง POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_RELIGION
110 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลคำนำหน้าชื่อ กรมการปกครอง กรมการปกครอง POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_PREFIX
111 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลเพศ กรมการปกครอง กรมการปกครอง POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_GENDER
112 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลสัญชาติ กรมการปกครอง กรมการปกครอง POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_NATIONALITY
113 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลประเภทที่อยู่ กรมการปกครอง กรมการปกครอง POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_ADDRESS_TYPE
114 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลสถานะการมีชีวิต กรมการปกครอง กรมการปกครอง POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_VIABILITY
115 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) รูปแบบภาค กรมการปกครอง กรมการปกครอง POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_REGION_TYPE
116 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลสถานภาพสมรส กรมการปกครอง กรมการปกครอง POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_MARITAL_STATUS
117 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลกลุ่มจังหวัด กรมการปกครอง กรมการปกครอง POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_REGION_GROUP
118 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลอำเภอหรือเขต กรมการปกครอง กรมการปกครอง POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_DISTRICT
119 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลตำบลหรือแขวง กรมการปกครอง กรมการปกครอง POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_SUBDISTRICT
120 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลภาค กรมการปกครอง กรมการปกครอง POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_REGION
121 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลจังหวัด กรมการปกครอง กรมการปกครอง POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_PROVINCE
122 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_PRODUCT_OTOP_TYPE
123 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ประเภทการบริหารราชการแผ่นดิน สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_GOVERNMENT_ADMINISTRATION
124 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ประเภทหน่วยงาน สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_AGENCY_TYPE
125 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลประเภทแหล่งน้ำดื่ม กระทรวงสาธารณสุข POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_SOURCE_WATER
126 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลหมู่เลือด กระทรวงสาธารณสุข POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_BLOOD_GROUP
127 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ (ราษฎรบนพื้นที่สูง) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_ETHNIC_GROUP
128 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลวิธีการส่งสินค้า กระทรวงพาณิชย์ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_SHIPPING_DELIVERY
129 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลประเภทดัชนีราคา กระทรวงพาณิชย์ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_INDEX_PRICE_TYPE
130 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลประเภทนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย์ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_CORPORATION_TYPE
131 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลสถานะนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย์ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_CORPORATION_STATUS
132 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลหมวดดัชนี กระทรวงพาณิชย์ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_INDEX_CATEGORY
133 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลรูปแบบการค้า กระทรวงพาณิชย์ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_TRADE_FORMS
134 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลประเภทกิจการอุตสาหกรรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_INDUSTRY_TYPE
135 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลประเภทเครื่องจักร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_MACHINE_TYPE
136 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลการจัดระบบการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_EDUCATION_SYSTEM_TYPE
137 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลระดับชั้นปี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_GRADE_LEVEL
138 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลระดับการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_EDUCATION_LEVEL
139 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลวุฒิการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_DEGREE
140 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลประเภทความด้อยโอกาส สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_UNDERPRIVILEGED_TYPE
141 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลประเภทศาสนสถาน กรมการศาสนา กรมการศาสนา POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_RELIGIOUS_PLACE_TYPE
142 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลคำนำหน้าชื่อสถานประกอบการ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_NAME_OF_ESTABLISHMENT
143 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลสาเหตุการออกจากงาน สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_LEAVE_WORK
144 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลสถานะการดำเนินกิจการ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_BUSINESS_OPERATION_STATUS
145 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลประเภทความพิการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_DISABILITY
146 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลสถานภาพแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_LABOR_STATUS
147 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลสถานภาพครอบครัว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_FAMILY_STATUS
148 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลลักษณะสถานประกอบกิจการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_MANNER_ESTABLISHMENT
149 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลหน่วยงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_ORGANIZATION
150 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลประเภทสำนักงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_OFFICE_TYPE
151 ด้านรหัสมาตรฐานกลาง (Code List) ข้อมูลประเภทลูกจ้างหรือการจ้าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน POST http://edw-opendata.moi.go.th/services/api/VIEW_EMPLOYEE_TYPE